Stadgar

 

 

Start
Clubinfo
Foto
Kalender
Köra kortege
Länkar
Medlem
Stadgar

 

Stadgar Club Örnen MC RIMBO

§ 1

Syftet med Club Örnen MC är att i första hand samla motorcykelintresserade för att gemensamt åka motorcykel och delta i olika motorcykel (MC) relaterade aktiviteter samt fortsätta som den oberoende klubb som klubben i alla år varit.

§ 2

Styrelsemöten hålls två (2) gånger per år ett (1) på våren och ett (1) på hösten och sammankallas av ordföranden. Årsmöte hålls en (1) gång per år i januari/februari månad och sammankallas av styrelsen, det är obligatorisk närvaroplikt vid årsmötet om man inte har sk. ”giltigt skäl” för frånvaro Beslut om ändringar av klubbens stadgar sker vid årsmötet. Styrelsemöte kan även hållas efter påkallande från styrelsemedlem eller klubbmedlem.

§ 3

Styrelsen i Club Örnen MC ska bestå av minst 3 personer, vilka väljs på 3 år. Samtliga styrelsemedlemmar väljs alltid efter förslag från valberedning. Valberedning och 2 st revisorer väljs även de på 3 år.

§ 4

Club Örnen MC är öppen medlemskap för ägare av MC eller trike med erforderligt körkort eller familjemedlem till ägare av MC eller trike oberoende av typ eller märke på MC eller trike.

Medlemmar som varit medlem i klubben mer än 10 år kan kvarstå med sitt ordinarie medlemskap på samma grunder som tidigare även om personen inte längre äger eller kör MC eller trike.

Person som ansöker om medlemskap i Club Örnen ska personligen känna någon av de befintliga medlemmarna som kan gå i god för den nya medlemmen. Eventuell ansökan som inte uppfyller ovan restriktioner kan även den tas upp för beslut i styrelsen.

Medlemskap löper på kalenderår januari – december d.v.s. att man tecknar sig för 12 månaders medlemskap och åtar sig att erlägga medlemsavgift för detta kalenderår. Uppsägning av medlemskap skall ske till styrelsen muntligen eller skriftligen, om medlemskapet inte sägs upp till upphörande senast den 30 november aktuellt år så förlängs medlemskapet ytterligare ett kalenderår från januari – december d.v.s. 12 månader räknat från januari månad. Betalningsansvar för medlemsavgiften åligger medlem/provmedlem kalenderåret ut oberoende av när uppsägning av medlemskap/provmedlemskap görs. Någon återbetalning av inbetald medlemsavgift sker ej. Personer som ansökt om och beviljats medlemskap blir medlem från den 1 januari aktuellt år.
 

Provmedlemskap i Club Örnen MC innebär att man deltar i klubbens olika aktiviteter under minst en hojsäsong för att vara aktuell för ett ordinarie medlemskap. Provmedlem betalar samma månadsavgift som medlem och har samma rättigheter som ordinarie medlem förutom följande undantag:
man har som provmedlem inte rösträtt, ingen rätt att bära klubbmärken eller disponera nyckel till klubblokalen.

Inval av ny medlem sker enligt följande rutiner:

Styrelsen efterfrågar sakliga synpunkter för aktuell provmedlem, från övriga ordinarie medlemmar och bedömer utifrån detta beslut om ett ordinarie medlemskap. Inval av nya medlemmar sker i december månad.

Antalet ordinarie medlemmar i Club Örnen MC skall vara max 50 st personer. När medlemskvoten om 50 st medlemmar har fyllts så kan dock styrelsen i speciella fall därefter besluta om eventuella ytterligare medlemmar. Vad som är ett speciellt fall bedöms av styrelsen. Som medlem räknas person som inbetalt innevarande års medlemsavgift.

Uteslutning av medlem sker genom sluten röstning på medlemsmöte med minst 30 st närvarande medlemmar. Ärendet förbereds av styrelsen inför den aktuella röstningen.

§ 5

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska avhållas senast före sista februari. Extra årsmöte kan avhållas när 2/3 av styrelsen så finner eller när hälften av klubbens medlemmar så påkallar. Kallelse till extra årsmöte ska ske skriftligen till klubbens medlemmar 30 dgr före årsmötesdagen. Ordinarie medlem har rösträtt vid klubbmöte under förutsättning att innevarande års årsavgift är inbetald till klubben. Årsavgiften ska vara inbetald senast den 31 januari. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisor.

 

Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga av val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 6

Förslag till ärenden vid årsmötet ska, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 14 dgr före årsmötet, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller klubbens upplösning.

§ 7

Ärenden på årsmötet:

1. Årsmötet öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och protokollförare för mötet.

4. Styrelsens medlemmar justerar protokollet.

5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.

6. Fastställande av dagordning

7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av årsavgift.

11. Val av ordförande.

12. Val av övriga ledamöter.

13. Val av valberedning.

14. Val av 2 revisorer.

15. Övriga frågor.

16. Årsmötets avslutande.

§ 8

Styrelsens åliggande mm,

Att handha klubbens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper.

Att till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.

Att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar i klubben.

§ 9

Räkenskapsåret är detsamma som kalenderåret.

§ 10

Revision, för granskning av klubbens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses 2 revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen vid årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12

Bärande av klubbväst med Club Örnen MC:s klubbmärke är frivilligt. Väst ska vara av skinn eller jeanstyp. Klubbmärket på västen ska bestå av ryggmärke, bröstmärke och årtalet 1977 + ev. namn samt vara monterat efter klubbens anvisningar. Väst med klubbmärke bärs företrädesvis i anslutning till MC relaterade aktiviteter och västen får endast bäras av medlem i Club Örnen MC.

§ 13

Medlem ska alltid uppträda på ett för klubben värdigt sätt vid olika MC aktiviteter, vid framförande av MC eller trike samt även privat då medlemmen kan tänkas representera klubben

§ 14

Club Örnen MC är en ansluten SMC-klubb, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation. Medlem som är ägare till MC eller trike bör även vara ansluten till SMC, Ansökan om medlemskap i SMC ombesörjes av medlemmen själv, länk finns på Club Örnen MC:s hemsida. Club Örnen skall anges som klubb vid ansökan.

§ 15

Medlemskap i Club Örnen MC förutsätter att personen inte är medlem i någon annan MC klubb, undantaget är de sk. märkesklubbarna som exempelvis Harley Davidson, Yamaha, Suzuki, Honda, Triumph med flera. I speciella fall kan styrelsen även besluta om medlemskap för sådan person. Beslut om detta tas vid styrelsemöte.

§ 16

Varje medlem i Club Örnen MC har ett solidariskt ansvar för att lokalen nyttjas på avsett sätt och att försäljning av alkohol sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det är var medlems skyldighet att hålla sig informerad om gällande lagstiftning vid försäljning av alkohol. Lokalen är avsedd för medlem i Club Örnen MC (som medlem i detta begrepp räknas även person som ansökt medlemskap). Andra MC klubbar kan bjudas in i samband med att medlemmar i Club Örnen MC nyttjar lokalen. Vid varje tillfälle då alkoholförsäljning sker i lokalen skall förteckning över inbjudna MC klubbar som har rätt att vistas i lokalen, finnas tillgänglig i lokalen. Medlem har möjlighet att hyra lokalen för privat bruk efter skriftligt avtal med Club Örnen MC. Privatpersoner har inte möjlighet att nyttja lokalen utan särskild inbjudan från Club Örnen MC, alternativt att ett skriftligt avtal om tillfällig uthyrning har träffats mellan Club Örnen MC och privat sällskap.

§ 17

Medlem som frånträder sitt medlemskap i Club Örnen MC ska snarast i samband med detta till klubben återlämna sitt klubbmärke och eventuell nyckel till klubblokalen utan krav på ersättning.

§ 18

I det fall Club Örnen MC upplöses som klubb vilket kan ske genom ett majoritetsbeslut hos klubbmedlemmarna. Skall Club Örnen MC samtliga tillgångar skänkas till Barncancerfonden eller liknande organisation.

§ 19

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet. 

Antagna vid årsmötet 2011-02-05 + klubbmöte 2011-04-08
Korrigerade vid årsmöte 2016-01-30
Korrigerade vid årsmöte 2019-02-09